Skoči na glavno vsebino
Literarni natečaj Spominska obeležja pripovedujejo

Literarni natečaj Spominska obeležja pripovedujejo

V četrtek, 25. maja, so v puconskem kulturnem domu podelili nagrade, priznanja in zahvale za sodelovanje na literarnem natečaju Spominska obeležja pripovedujejo.

Osrednja tema letošnjega natečaja, na katerem so sodelovali tudi učenci OŠ Tišina, je bila Prizadevanje Pomurcev za samostojno slovensko državo v 20. stoletju.

Medalje so podelili v petih kategorijah.

Bine Števanec je prejel medaljo za svoj spis Osamosvojitev Slovenije v kategoriji prozna dela učencev 4., 5. in 6. razreda.

Eva Mikolič in Taja Marič pa sta prejeli medaljo za pesem Grivasti vojak v kategoriji pesmi učencev 4., 5. in 6. razreda.

Na natečaju so sodelovali še: šestošolke Iva Vogrinčič, Mila Veren in Neja Jančarič ter sedmošolki Lija Cör in Aleksija Koller.

Vsi sodelujoči učenci so za svoje literarno ustvarjanje prejeli zahvale in nagradno ekskurzijo v Velenje.

Mentorica: Bernardka Jureš

Diamantni kengoru

Diamantni kengoru

Približuje se konec šolskega leta in tako prihajajo zadnja priznanja, še posebej za devetošolce.

Učenec 9.a razreda Tian Ficko je v tem tednu prejel posebno priznanje in sicer: DIAMANTNI KENGURU.

To priznanje podeljuje Društvo matematikov, fizikov in astronomov.

Priznanje Diamantni Kenguru prejmejo tisti osnovnošolci v zaključnem razredu šolanja, ki so v svojem osnovnošolskem šolanju vedno uspeli osvojiti bronasto priznanje na tekmovanju Mednarodni matematični Kenguru in dosegli zahtevano število točk. Tianu čestitamo in želimo dobro matematično popotnico.

Anka Brinar

Citiranje literature

Pri navajanju literature si lahko pomagaš s spodnjimi navodili. Seznam literature, ki si jo uporabil pri svoji nalogi, napiši vedno na koncu naloge.

1. NAVAJANJE KNJIGE-en avtor

PRIIMEK, I. Naslov. Kraj izida: Založba, Leto.
MIHELIČ, B. Vodnik po Ljubljani. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1989.
Pogosto tudi: B. Mihelič, Vodnik po Ljubljani, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1989.

2. NAVAJANJE KNJIGE-dveh ali treh avtorjev

PRIIMEK, I., PRIIMEK, I., PRIIMEK, I. Naslov. Kraj izida: Založba, Leto.
SANDERS, P., MYERS, S. Nove družine. Ljubljana: DZS, 1989.

3. NAVAJANJE KNJIJGE-več kot trije avtorji

NASLOV. Kraj izida: Založba, Leto.
ENCIKLOPEDIJA znanosti. Ljubljana: Slovenska knjiga, 2000.

4. NAVAJANJE ČLANKA

PRIIMEK, I. Naslov članka. Naslov periodične publikacije, letnik (letnica) številka PP, strani članka.
CIGLENEČKI, S. Naselbine v  skalnih zavetjih. Gea, 12 (2000) 10, str. 14-25.

5. NAVAJANJE SPLETNE STRANI

PRIIMEK, I. Naslov. Datum nastanka dokumenta. URL naslov (uporabljeno-datum).
HLADNIK, M. Zbirka slovenskih leposlovnih besedil. (Objavljeno 2004-11-01) http://lit.ijs.si/leposl.html (uporabljeno 2005-05-03).

VIRI:  Standardi ISO 690

← Nazaj v knjižnico

Knjižnična informacijska znanja

Po letnem delovnem načrtu šolske knjižnice učenci skupinsko štirikrat letno obiščejo knjižnico. V sodelovanju z drugimi učnimi predmeti se izvajajo knjižnična informacijska znanja – KIZ. Temeljni cilj izobraževanja učencev v knjižnici je informacijska pismenost, ki se lahko uresničuje ob povezavi različnih predmetnih področij s šolsko knjižnico, kot temeljno informacijsko in komunikacijsko službo na šoli, s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo z motivacijo za branje in estetsko doživljanje. Učenci v knjižnici pridobivajo znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko izobraževanje.

KIZ URE

KIZ: splošni cilji 1. triletja

Učenec spoznava:

 • vzdušje knjižničnega prostora,
 • ureditev knjižnice,
 • osnove vedenja in obnašanja v ŠK,
 • postopke izposoje in vračanja gradiva,
 • starostni stopnji primerno gradivo,
 • postaja samostojni bralec,
 • uporablja osnovne storitve ŠK
 • motivira se za branje.

KIZ: splošni cilji 2. triletja

Učenec spoznava:

 • knjigo,
 • pot knjige od ustvarjalca do uporabnika,
 • sekundarne informacijske vire,
 • seznani se s fizičnimi deli knjige in bibliografskimi podatki,
 • zna uporabljati splošne enciklopedije in leksikone.

KIZ: splošni cilji 3. triletja

Učenec spoznava:

 • vlogo in pomen informacij v sodobni družbi,
 • razliko med podatkom in informacijo,
 • osnove informacijskega omrežja,
 • globalno informacijsko omrežje,
 • problemsko učenje, ki vključuje raziskovanje s pomočjo knjižnice in razreševanje informacijske potrebe,
 • uporablja iskalne strategije,
 • motivira se za branje in uporabo neliterarnih tekstov.

← Nazaj v knjižnico

Knjižnični red

POSLANSTVO ŠOLSKE KNJIŽNICE

Šolska knjižnica je prostor, kjer se v pisani besedi stekajo poti z vseh koncev sveta, kjer se prepletajo misli in ideje – od današnjih dni, pa vse tja do skrivnostnih in temačnih obdobij človeškega življenja. Tu se srečujejo človeške usode, stiske in radosti. Vsaka knjiga predstavlja kamenček v tem pestrem mozaiku dogajanja.

Šolska knjižnica je informacijsko in učno središče sodobne šole, katere prostor je namenjen tako branju, pisanju, kot iskanju informacij tudi s pomočjo informacijske tehnologije.

ČLANSTVO IN IZKAZNICA

Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izjemoma so lahko člani knjižnice tudi drugi. Članarine ni. Ob vpisu prejmejo uporabniki knjižnice izkaznico, s katero si lahko brezplačno izposojajo knjižnično gradivo.

ČAS ODPRTOSTI

Knjižnica je za izposojo gradiva odprta vsak delovnik po šolskem koledarju, od 7.30 do 9.30 in od 10.00 do 14.00. Na podružnični šoli v Gederovcih pa vsak četrtek. Čitalnica je odprta vsak dan od 7.30 do 14.00, razen kadar poteka v čitalnici pouk.

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, IZPOSOJEVALNI ROK

Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjige na dom ali v čitalnici.

Izposojevalni roki:

Knjige (strokovne in leposlovne) 14 dni

Vsako knjigo je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni ali več, če ni rezervirano za drugega uporabnika. Knjig za domače branje in bralno značko ni mogoče podaljšati.

Neknjižno gradivo (avdio- in videokasete, zgoščenke, multimedijske zgoščenke), je namenjeno za uporabo pri pouku, zato si ga je načeloma možno izposodit samo v čitalnici.

Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi, časniki, časopisi – serijske publikacije) si lahko uporabniki izposodijo v petek in ga vrnejo v ponedeljek, lahko pa si ga za izdelavo seminarskih nalog in plakatov izposodijo tudi za krajši čas, če želijo iz njega fotokopirati.

Možne so rezervacije gradiva.

Medknjižnična izposoja je možna z vsemi vrstami knjižnic v Sloveniji. Stroške medknjižnične izposoje poravna uporabnik, v primeru izgube ali poškodbe knjižničnega gradiva odgovarja naročnik medknjižnične izposoje gradiva.

Učenci 9-ih razredov morajo vrniti izposojeno gradivo in učbenike iz US do 5. junija, ostali učenci pa do 15. junija. Delavci šole si lahko gradivo izposojajo tudi med letnimi počitnicami.

Uporabnikom, ki dolgujejo knjižnično gradivo, se izposoja prepove, dokler ne poravnajo svoje obveznosti.

Odnos do knjižničnega gradiva

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom. Po dogovoru s knjižničarko lahko plača odškodnino v protivrednosti novega gradiva, v kolikor je le to na tržišču dostopno.

Obnašanje v prostorih knjižnice

10 x DA V KNJIŽNICI10 x NE V KNJIŽNICI
BEREM KNJIGE IN REVIJE
PIŠEM REFERATE
NAJDEM SVOJ MIR
SE UČIM
PIŠEM DOMAČO NALOGO
SE POGOVARJAM S PRIJATELJI
REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE
BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD
UPORABLJAM RAČUNALNIK
POMAGAM MLAJŠIM UČENCEM
NE JEM IN NE PIJEM
SE NE LOVIM IN SKRIVAM
NE VPIJEM
NE TEKAM PO KNJIŽNICI
NE HODIM PO SEDEŽIH
NE PREKLINJAM
SE NE PRETEPAM
NE TRGAM IN UNIČUJEM KNJIG
SE NE NORČUJEM IZ MLAJŠIH
NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA

← Nazaj v knjižnico

Pripomočki za slabovidne